.     .     .
۱۳۹۰/۰۸/۰۱

بخش صالح آباد

بخش صالح آباد

اطلاعات بخش صالح آباد

نام بخش : صالح آباد

سال تأسيس : 1316

مساحت بخش : 4200 كيلومتر مربع

نام مركز بخش : صالح آباد

موقعيت جغرافيايي : شمال شرقي

هوا و اقليم : گرم و نيمه خشك

- پيشينه تاريخي (توضيح) :

نام صالح آباد قبلاً زور آباد بوده است كه قلعه تاريخي در 2 كيلومتري شهر صالح آباد واقع شده است مركز بخش بنام جنت آباد بوده كه از سال 1372 به صالح آباد تغيير پيدا نموده و مردمي مرزنشين و غيور دارد و از سال 1316 سابقه بخشداري و از سال 1342 سابقه شهرداري دارد.

نام دهستانها : صالح آباد - جنت آباد - قلعه حمام - باغ كشمير

تعداد روستاها :

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار : 80 روستا

تعداد روستاهاي زير 20 خانوار : 11 روستا

جمعيت كل بخش : 8963 نفر

آمار رسمي سال 75 : 41391 نفر

آمار خانه هاي بهداشت سال 85 : 11

عمده فعاليتهاي مردم : كشاورزي - دامداري

- ادارات و يا نمايندگي هاي مستقر در بخش :

نام اداره

نام مدير

تعداد كارمند

مكان استقرار

شماره تلفن تماس

آموزش و پرورش

آقاي شفايي

47

خيابان شهيد چمران

3223290

كميته امداد امام خميني (ره)

آقاي جانبي

18

خيابان شهيد چمران

3223509

اداره اطلاعات

آقاي دلشاد

-

خيابان 22 بهمن

3222877

جهاد كشاورزي

آقاي رجايي نسب

27

خيابان امام خميني (ره)

3223229

نهضت سواد آموزي

محمد نورده

1

خيابان شهيد چمران

3222283

مركز بهداشتي درماني

دكتر سليمي

15

خيابان شهيد چمران

3223011

دامپزشكي

احمد رضا قرباني

5

خيابان شهيد چمران

3223308

آبفاي شهري

رضا صباغي

3

خيابان امام خميني (ره)

3223482

آبفاي روستائي

حسين راد منش

2

خيابان امام خميني (ره)

3223637

منابع طبيعي

مهدي چكنه

3

خيابان امام خميني (ره)

3223270

برق

علي اكبر خزيمه

4

خيابان امام خميني (ره)

3223222

شهرداري

احمد عرب

27

فلكه امام

3223265

پست

سرور قلندري

-

خيابان سعدي

3223286

كتابخانه

نظريان

-

خيابان 22 بهمن

3223437

مخابرات

محمد قرباني

4

3223337

حوزه انتظامي

جوادي

-

فلكه ورودي شهر

3223212

سپاه پاسداران

اسكندري

-

ورودي شهر

3224006

تأسيسات زير بنايي :

- ساختمانها و مراكز دولتي ، خصوصي و اداري

ü شهرداري

ü آموزش و پرورش

ü جهاد كشاورزي

ü نمايندگي منابع طبيعي

ü نمايندگي آبفاي شهري

ü نمايندگي آبفاي روستايي

ü نمايندگي دامپزشكي

ü مركز بهداشت و درمان

ü نمايندگي اداره پست

ü مخابرات

ü كميته امداد امام خميني (ره)

ü دادگاه عمومي

ü نمايندگي راه و ترابري

ü نمايندگي قسمت برق

ü مركز مقاومت بسيج سپاه

ü حوزه انتظامي

ü اداره اطلاعات

ü نهضت سواد آموزي

ü شركت تعاوني روستايي

- راه روستايي : آسفالته - شوسه خاكي

ü آسفالته 46 كيلومتر - شوسه 16 كيلومتر - خاكي 268 كيلومتر

- برق (وضعيت برق رساني روستاها - تعداد مشتركين - پست هاي فشار قوي و )

ü مشتركين روستائي 6476 مشترك

ü يك پست فشار قوي 132 كيلو ولت

- گاز

ü اين بخش برخوردار از گاز طبيعي نمي باشد و فقط از طريق كپسولهاي 11 كيلويي تأمين مي شود

- مخابرات (تعداد دفاتر مخابراتي - روستاهاي داراري تلفن منازل - كدها - فبيبر نوري و )

ü 96 دفتر در 11 روستا

- جايگاه هاي عرضه مواد سوختي

ü مواد سوختي: بنزين - نفت و نفت گاز - 25 شركت نفت در روستاها و 5 روستاي قشه توت - گوشلاغر - جنت آباد نعتو و كال كراب داراي شركت نفت و نفت گاز مي باشند

امور اجتماعي :

- قوميتها و طوايف

ü زوري - بلوچ - شيخي - عرب - سنچولي - طاهري - يعقوبخاني - اوغان - اورگنجي اوغان چل - تيموري

- مذهب (تشيع ، تسنن) - آمار مساجد سطح بخش - اطلاعات هيئت هاي مذهبي و . برگزاري نمازهاي جمعه

ü 77 مسجد - 14 هيئت در شهر صالح آباد و روستاهاي بزرگ - در شهر صالح آباد و روسناهاي درازاب - كاريز كهندل - آزادده و جنت آباد و بني تاك نماز جمعه برگزار مي گردد .

- امور ايثارگران (شهداء - مفقودين آزادگان و )

ü تعداد ايثارگران :

ü شهدا ء : 109 شهيد

ü آزادگان : 17 آزاده

ü جانبازان بالاي 25 درصد : 37 نفر

- كميته امداد :

ü كميته امداد امام خميني (ره) از سال 1370 كار خود را در بخش صالح آباد شروع نموده است

- مراكز بهداشتي و درماني (خانه هاي بهداشت اصلي - قمر - وضعيت پزشك و )

ü در سطح بخش صالح آباد 4 مركز بهداشتي و درماني صالح آباد - جنت آباد - آزادده - بني تاك مشغول فعاليت مي باشند و تعداد 24 خانه بهداشت در سطح روستاها با مركزيت صالح آباد 11 باب - آزادده 7 باب - بني تاك 3 باب - جنت آباد 3 باب

- تربيت بدني :

ü داراي يك ساختمان اداري كه در اختيار سرايدار و رئيس اداره مي باشد يكي از رختكن هاي سالن را به اداره تربيت بدني تبديل نموده اند - تعداد 17 ورزشكار صالح آبادي در سطح استان داراي رتبه هاي اول تا سوم هستند.

امور فرهنگي :

- ميراث فرهنگي و صنايع دستي (آثار باستاني ثبت شده و نشده - صنايع دستي موجود در بخش و )

ü آثار ثبت شده : 6 اثر

ü آثار ثبت نشده : 22 اثر

صنايع دستي : قالي بافي و گليم بافي

- آموزش و پرورش (آمار مدارس سطح بخش به تفكيك ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستان و مشترك - آمار دانش آموزان و معلمين )

ü مقطع ابتدايي تعداد 106 كلاس - تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي 6011 نفر - تعداد معلمان اين مقطع 422 نفر

ü مقطع راهنمايي تعداد 53 كلاس - تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي 2533 نفر - تعداد معلمان اين مقطع 210 نفر

ü مقطع دبيرستان تعداد 21 كلاس - تعداد دانش آموزان مقطع دبيرستان 1501 نفر - تعداد معلمان اين مقطع 190 نفر

- نهضت سواد آموزي (تعداد كلاسها - دانش آموزان - آموزشياران )

ü تعداد 185 كلاس با تعداد 1817 دانش آموز و تعداد 86 نفر آموزش يار

امور اقتصادي و كشاورزي

- بانكها

ü بانك ملت - ملي - كشاورزي - صادرات

- شركتهاي تعاوني توليد

ü شركت تعاوني توليدنويد (فعال )

ü شركت تعاوني ايثارگران فجر (غير فعال)

- بررسي وضعيت موجود و محصولات زراعي و دامي سطح زير كشت - ميانگين آمار توليد هر محصول

ü سطح زير كشت گندم آبي 3500 هكتار با ميانگين برداشت 700/2 كيلوگرم

ü سطح زير كشت گندم ديم 23000 هكتار با ميانگين برداشت تر سالي 450 كيلوگرم در خشكسالي 200 كيلوگرم

ü سطح زير كشت جو ديم 1750 هكتار با ميانگين برداشت تر سالي 450 كيلوگرم در خشكسالي 150 كيلوگرم

- آمار دام و طيور

آمار دام و طيور سال 84 در سطح بخش به شرح ذيل مي باشد :

ü گوسفند 765/155 رأس

ü گاو شيري 1192 رأس

ü مرغ 328/38 قطعه

- صنايع و معادن سطح بخش

ü معدن زغال سنگ قلعه گبري و گوشلاغر در حال اكتشاف

- ساير شركتهاي موجود در سطح بخش

ü شركت هاي تعاوني روستائي 4 شركت

ü شركت تعاوني مرز نشينان

ü شركت دامداري و گاوداري خصوصي 15 شركت

ü شركت دامداران

- كارخانه هاي فعال و غير فعال

- وضعيت تجهيزات عمومي

منابع آبي

- وضعيت قنوات

ü 90 رشته قنات

- تعداد چاههاي آب شرب و كشاورزي

ü تعداد 16 حلقه چاه آب شرب كه از اين تعداد 15 حلقه برقي و يك حلقه ديزلي هستند

ü تعداد 64 حلقه چاه عميق جهت كشاورزي

- برقي - ديزلي

امور انتظامي و امنيتي

- بسيج - پاسگاهها - مسائل مرزي

ü مركز مقاومت بسيج صالح آباد شامل : حوزه شهيد باهنر صالح آباد - حوزه شهيد رجائي جنت آباد و حوزه سيد الشهداء گوشلاغر

ü پاسگاهها شامل : پاسگاه جنت آباد - بني تاك - درازاب - نعتو - صالح آباد - - ابراهيم خاني - دولي جلال - دو.لي بهلول استاي كنده سوخته شمالي - خطايي - ابراهيم خاني شمالي - شنگل بياني خواجه حسام - گرماب جنوبي - گرماب شمالي و پايگاه هاي شهيد يوسفي - پل خشتي و شهيد مؤدب

امور سياسي

- بخشداري

ü بخشداري صالح آباد در سال 1316 تأسيس شده است

- شخصيت ها ، متنفذين و بزرگان بخش

ü رمضان شاهيخانه ناصر الدين شجاعي - عزيز شير محمدي - قدرت رحيمي - ابراهيم نژاد ايراني - احد عرب مير احد عرب محمد علي كرماني - احمد زوري - داد محمد احمدي مولوي عبدالباقي يوسفي - غفار فتحي پور - قنبر سليماني - صيد محمد سلجوقي - محمد گلباغي - حجت الاسلام مهاجراني - سيد علي اكبر ايراني - كبير رحيمي - فضل احمد اميني - حاج حسين رجبي

- احزاب و گروههاي سياسي

ü بخش فاقد هرگونه حزب و گروه سياسي مي باشد

- اتباع و مهاجرين خارجي

- شوراهاي اسلامي (اسامي شوراها به تفكيك روستاها - شوراي بخش )

- دهياريها : (سال تأسيس - اقدامات انجام شده توسط هر دهياري - امكانات و ادوات موجود - عمده مشكلات و نيازمنديها )

سال تأسيس 1381 - شن ريزي معابر - جمع آوري زباله ها -

- عمده پروژه هاي در دست اجرا در سطح بخش

غسالخانه - جدول گذاري و آسفالت - ساختمان آتش نشاني - فضاي ورزشي -
منبع :
۳۰۹۹


مطالب مرتبط با این موضوع :