.     .     .
۱۳۸۷/۰۳/۲۱

بخش مركزي

بخش مركزي

« اطلاعات بخش مركزي»

1- نام بخش :مركزي شهرستان تربت جام

2- سال تاسيس : 1329 هجري شمسي

3- مساحت بخش : 2557 كيلومتر مربع

4- نام مركز بخش : شهر تربت جام

موقعيت جغرافيايي :

بخش مركزي شهرستان تربت جام به مركزيت شهر تربت جام در اين بخش سه دهستان بنامهاي جامرود ميانجام موسي آباد مي باشد . كه از شمال به به دهستان قلعه حمام ودهستان باغ كشمير بخش صالح آباد تربت جام واز غرب بهبخش نصر آباد تربت جام وبخش باخرز از شهرستان تايباد- از شرق به بخش پايين جام واز جنوب به بخش بوژگان شهرستان محدود است .

هوا واقليم :

بخش مركزي از سه دهستان جامرود ، ميانجام وجلگه موسي آباد تشكيل شده است به لحاظ شرايط اقليمي ومنابع آبي ، اين بخش به دو قسمت كاملا مجزا تقسيم شده است . منطقه خشك : شامل تمام جلگه موسي آباد ، مناطقي از دهستان ميانجام از جمله روستاهاي بزد ، ميانسرا ، گوي ، شيخ آباد ، نوده ، نواي ، شيخلو ، نيك پي ، مناطقي از دهستان جامرود شامل روستاهاي يخك ، فيروز كوه ، باغك سفلي ، تغز عليا ، تغز سفلي ، برنقري ، سنگ آتش ، كلاته اله رسان ، چشمه گل ، چهار چشمه ، مناطق وروستاهاي خشك بخش مركزي محسوب مي شوند كه با مشكل حاد كمبود آب مواجه هستند .

مناطقي در جلگه از جمله دشت رحمت آباد ، دشت امير آباد ، دشت محمود آباد ، اراضي روستاهاي امغان ، ياقوتين ، اسماعيل آباد گرجي ، جنگاه ، قادر آباد و…… مناطق جلگه اي بخش مركزي هستند كه به لحاظ وجود چاههاي عميق كشاورزي در اين منطقه از وضعيت نسبتا بهتري برخوردارند .

عمده كشاورزي بخش مركزي شامل زراعت ودامداري در مناطق جلگه اي صورت مي گيرد وعمده باغات بخش در روستاهاي بزد ورونج قرار دارد كه در منطقه خشك بخش مركزي واقع شده است كه به لحاظ خشكسالي هاي چند ساله اخير باغداران اين روستا ها به شدت آسيب ديده است .

پيشنيه تاريخي (توضيح ):

تاريخ سرزمين تربت جام وطوايف وقبايل در اين شهرستان با خاطرات جنگها غارتها وهجوم اقوام بيگانه در طول تاريخ عجين گشته است . مغولها - ازبكها تركان غز افغانها تركمانها اقوام مهاجمي بوده اند كه در سر راه خود به منطقه قربانيان زيادي از اين خطه مي گرفتنداما مردم بخش در مرام ومكتب محمدي سخت پايبند بوده كه حدود 75% آنها اهل سنت وداراي مذهب حنفي هستند كه عمدتا در دهستانهاي پايين جام- موسي آباد وجامرود وتعدادي از روستاهاي دهستان ميانجام سكونت دارند كه در بين برادران اهل سنت طوايف گوناگون بلوچ جمشيدي تيموري عرب شيخي تركمن ونير مهاجرين داخلي كبوداني ها بهلولي ها از جنوب خراسان به اين منطقه كوچ كرده اند .

شهرستان تربت جام از سال 1329 تبديل به بخش گرديد وتحت عنوان بخش تربت جام جزئي از شهرستان مشهد بوده است وتا سال 1334 به همان صورت اداره مي شده است . واز سال 1334 كه شهر تربت جام تبديل به شهرستان گرديده ورسميت يافته است بخش مركزي نيز موجوديت يافته است . در سال 1367 دهستان موسي آباد از بخش فريمان مشهد انتزاع وبه بخش مركزي تربت جام الحاق گرديده است .

ودر سال 1376 دهستان بالاجام از بخش مركزي انتزاع وتبديل به بخش نصر آباد گرديد ودر سال 82 دهستان پايين جام از بخش مركزي انتزاع وتبديل به دو بخش بوژگان وپايين جام شد

و در حال حاضر بخش مركزي داراي سه دهستان به نامهاي دهستان ميانجام به مركزيت اسماعيل آباد گرجي دهستان به مركزيت اسماعيل آباد گرجي دهستان جامرود به مركزيت چشمه گل دهستان موسي آباد به مركزيت موسي آباد مي باشد .

نام دهستانها : ميانجام جامرود موسي آباد

تعداد روستاها : 64

تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار : 60

تعداد روستاهاي زير 20 خانوار : 4

جمعيت كل بخش : 42369 نفر

آمار رسمي سال 75 : 36984 نفر

آمار خانه هاي بهداشت سال 85 : 37749 نفر

عمده فعاليتهاي مردم :

كشاورزي دامداري باغداري : كشاورزي = با توجه به وجود زمين هاي مستعد سطح منطقه وجلگه اي با وسعت زياد وجود ذخاير آب زير زميني ومنابع آبي وضعيت كشاورزي در بخش از موقعيت وجايگاه مناسبي برخوردار بوده تا جايي كه يكي از قطب هاي اقتصادي استان محسوب ميگردد ودر صورت استفاده بهينه از امكانات موجود قابليت هاي بيشتري نيز وجود دارد ، گرچه خشكساليهاي پياپي اخير ت سطح آب چشمه ها وقناتها وحتي خشكيدن اكثر آنها وخشك شدن مراتع ومنابع طبيعي تا حد زيادي فعاليت در اين بخش مختل وروي در آمد قشر زحمتكش روستايي كه بيشتر اميد آنها در قسمت كشت ديم به نزولات آسماني است اثر عميقي گذاشته است ونياز مبرم به حمايت هاي مالي دولت دارد .

2- دامداري در بخش نيز با توجه به وجود مراتع وكوهستانهاي شمال وجنوب بعد از كشاورزي مهمترين قطب اقتصادي ومنبع توليد ودرآمد روستائيان مي باشد كه متاسفانه اين بخش از فعاليت مردم نيز بعلت خشكسالي هاي پياپي در سالهاي اخير وخشك شدن چشمه ها وقناتها در حال از بين رفتن است البته وجود چاههاي عميق كشاورزي وكشت گندم وجو ويونجه تا حدودي به پايداري قسمت دامداري كمك نموده ولي قادر به پيشگيري از اضمحلال اين قطب اقتصادي نمي باشد لذا اين قسمت هم نياز به توجه وحمايت دولت دارد .

ضمنا افزايش روبه رشد كارخانجات توليد نظير كارخانه هاي رب - ماكاراني شير وغيره وبخصوص وجود كارخانه قند شهرستان تا حدي به بهمبود وضعيت اقتصادي بخش كمك نموده است اگر چه تعدادآنها در سطح بخش از انگشتان دست هم كمتر است كه در صورت حمايت هاي دولت وسرمايه گذاري خصوصي منطقه كه استعداد بسيار زيادي در اين زمينه داشته است از وضعيت بهتري برخوردار خواهند شد .

4- باغداري در بخش مركزي كه بيشتر در دو روستاي بزرگ وپر جمعيت رونج وبزد رونق زيادي داشت وقسمتي از درآمد مردم اين دو روستا را تشكيل مي داد در حال از بين رفتن است وچنانچه خشكسالي ادامه پيدا كند اين شاخه از فعاليت اقتصادي مردم منطقه نابود خواهد شد گرچه اخيرا كشاورزان در سطحي بسيار محدود اقدام به كشت باغات پسته نموده اند وطرح طوبي نيز در سطح بسيار پايئني در حال اجرا است كه نتيجه آن در سال هاي بعد مشخص خواهد شد .

ادارات ويا نمايند گي هاي مستقر در بخش : كليه ادارات بصورت مستقل در شهر تربت جام كه مركز بخش است وجود دارد وهيچيك از ادارات در مركز دهستانها نمايندگي ندارد وفقط سازمان مسكن وشهر سازي حدود 5 سال است از سطح شهرستان جمع آوري كه مشكلات فراواني را براي مردم بوجود آورده است .

منابع آبي

وضعيت قنوات :

جدول اطلاعات اجمالي منابع آب كشاورزي بخش مركزي تربت جام

نام دهستان

تعداد ودبي قنوات

تعداد ودبي چشمه ها

تعداد چاههاي نيمه عميق

تعداد ودبي چاههاي عميق

تعداد دبي رودخانه هاي دايمي

موسي آباد

25-200 ليتر

- - -

- -

- - -

1-40 ليتر

جامرود

25- 250 ليتر

8-200 ليتر

5 50 ليتر

120- 3420 ليتر

- - -

ميانجام

38- 380 ليتر

10-400 ليتر

16-240 ليتر

101- 2879 ليتر

2- 200 ليتر

جمع بخش مركزي

88- 830 ليتر

18- 600 ليتر

21- 290 ليتر

221- 6299 ليتر

3- 240 ليتر

اكثر اين قناتها وچشمه ها طي خشكساليهاي پي درپي سالهاي گذشته خشكيده است بطوريكه تعدادي از روستاها در حال حاضر با تانكر سيار آبرساني ميشود .

تعداد چاههاي آب شرب كشاورزي

برقي ديزلي

وضعيت چاههاي كشاورزي برق دار بخش مركزي

نام دهستان

تعداد چاههاي كشاورزي

تعداد چاههاي برق دار

درصد برخورداري

ملاحظات

موسي آباد

0

0

0

جامرود

125

84

2/67

ميانجام

118

69

4/58

جمع بخش مركزي

243

153

9/62

امور انتظامي وامنيتي

بسيج پاسگاهها مسائل مرزي : روستاهاي بخش مركزي داراي 34 پايگاه بسيج وهسته مقاومت هستند كه با شهر جمعا 58 مورد مي باشد .

ضمنا دو پاسگاه انتظامي در روستاهاي بزد وموسي آباد مي باشد ودو كلانتري (11و12) در شهر وجود دارد .پاسگاههاو روستاهاي تحت پوشش : 1- پاسگاه بزد= روستاهاي بزد پاجوب شيخ آباد گوي ميانسرا پلورزه نوده نواي- گنده خالو- رونج سمرغاوه نيك پي

2- پاسگاه موسي آباد : روستاهاي موسي آباد دوسنگ يدك قلعه سرخ يكه پسته تيمنك عليا وسفلي المجوق جهان آباد كلاته قاضي كاريز دره درس آخوند چاه مزار عليا وسفلي كمرچه عليا وسفلي تلخك جباربيك .

3- كلانتري 11 : سطح شهر

4- كلانتري 12: روستاهاي ياقوتين باغسنگان عليا وسفلي قادرآباد كاريز نو كلالي عليا وسفلي- قلعه نوميرزا جعفر حاجي آباد امغان جليل آباد اسماعيل آباد گرجي محمود آباد عليا وسفلي لنگر- رحمت آباد رحيم آباد جنگاه كلاته مروي حسن آباد مولوي رضا آباد

در ضمن بخش مركزي مرز مشتركي با كشورهاي همسايه ندارد .

امور سياسي

بخشداري : ازسال 1334 هجري شمسي كه شهر تربت جام تبديل به شهرستان وفرمانداري تشكيل شده است بخش مركزي نيز موجوديت يافته وفعاليت خود را به عنوان يكي از بخش هاي فرمانداري شهرستان تربت جام آغاز نموده است وهمانطور كه در بند 5 قيد گرديده الحاق دهستان موسي آباد وانتزاع دهستانهاي ودهستان پايين جام را داشته است .

شخصيت ها ، متنفذين وبزرگان بخش :

احزاب وگروههاي سياسي :

نام فرقه

جمعيت

مراكز عمده اسكان

شخصيت هاي معروف فرقه در خارج از منطقه

شخصيت هاي معروف در منطقه

تعداد مراكز اموزشي

شغل اغلب پيروان فرقه

دراويش

100

شهر

باشخصيت هاي خانقاه تايباد ومولوي سربزي سيستان وبلوچستان در ارتباطند

دين محمد كياني براتعلي محرر احمدي

ندايي

يك

شغل آزاد

اتباع ومهاجرين خارجي :

مهاجرين خارجي اين شهرستان فقط در مهمانشهر محمد رسول الله سكونت دارند كه افغاني هستند واتباع ساير كشورها در اين بخش سكونت ندارند .

دهياريها:

سال تاسيس اقدامات انجام شده توسط دهياراي- امكانات وادوات موجود عمده مشكلات ونيازمنديها

رديف

نام دهيار

نام روستا

جمعيت به نفر

شماره مجوز تاسيس

تاريخ مجوز تاسيس

1

قربانعلي مرادي

حسن آباد مولوي

914

34/3/1/6220

23/7/81

2

رستم واحدي

موسي آباد

926

34/3/1/6220

23/7/81

3

محمد علي حسيني

ياقوتين

1741

34/3/1/6220

23/7/81

4

برخوردار قديمي

يكه پسته

672

34/3/1/6220

23/7/81

5

محسن خوافي

اسماعيل آباد گرجي

774

34/3/1/6220

23/7/81

6

حسن عظيمي حسن آبادي

امغان

1494

34/3/1/10458

14/12/81

7

مهدي جباري

بزد

2855

34/3/1/6220

23/7/81

8

حسين شجاع يوسفي

جنگاه

794

34/3/1/10458

14/12/81

9

محمد علي رحيمي

رونج

2094

34/3/1/6220

23/7/81

10

عبدا بنائي

كلاته مروي

787

34/3/1/6220

23/7/81

11

عبدالرئوف اصغري

لنگر

717

34/3/1/10458

14/12/81

12

حسن آبجوشك

محمودآباد سفلي

2224

34/3/1/6220

23/7/81

13

نجيب ا جاني چشمه جيري

محمودآباد عليا

1010

34/3/1/6220

23/7/81

14

اسماعيل زابلي راد

المجوق سفلي

700

34/3/1/10458

14/12/81

15

محمد يزداني جهان آبادي

تيمنك سفلي

930

34/3/1/6220

23/7/81

16

غلام فاروق مخته باز

چشمه گل

1046

34/3/1/6220

23/7/81

اقدامات انجام شده : شن ريزي وتسطيح معابر روستاهاي 1- بزد 2- ياقوتين 3- حسن آباد مولوي

4- رونج

امكانات وادوات موجود (دهياريها ) :

1- روستاي رونج : تحويل يكدستگاه بيل بكهو

2- روستاي بزد : تحويل يكدستگاه نيسان حمل زباله

3- روستاي محمود آباد سفلي : تحويل يكدستگاه نيسان حمل زباله

4- روستاي ياقوتين : يكدستگاه موتور سيكلت

5- روستاي محمود آباد سفلي : يكدستگاه موتور سيكلت

6- روستاي چشمه گل : يكدستگاه موتور سيكلت

عمده مشكلات ونيارمنديها ( دهياريها ) :

1- عدم استمرار در برگزاري كلاسهاي توجيهي جهت اطلاع رساني به دهياران

2- مشكل حقوق دهياران

3- نبود امكاناتي نظير خودرو وغيره در دفاتر شهر وروستايي جهت نظارت بر فعاليت دهياريها وهمچنين راهنمائيهاي لازم

عمده پروژهاي در دست اجرا در سطح بخش : ارقام به هزار

رديف

عنوان پروژه

مبلغ اعتبار

1

احداث خانه عالم رونج

000/100

2

پخش سيلاب تيمنك عليا

000/900

3

كانال انتقال آب تيمنك عليا

000/200

4

اكتشاف طلاي كاريز دره

00/800/12

5

روكش آسفالت راه بزد

000/000/2

6

راه چاه مزار عليا

000/000/2

7

تامين آب شرب جنگاه

000/300

8

تامين آب شرب چشمه گل

000/300

9

تامين آب شرب بزد

000/500/3

10

اجراي بهسازي بزد

000/750

11

اجراي بهسازي محمود آباد سفلي

000/110/1

12

احداث خانه عالم لنگر

000/100

امور فرهنگي :

ميراث فرهنگي وصنايع دستي (آثارباستاني ثبت شده صنايع دستي موجود دربخش و)

رديف

نام اثر

شماره ثبت

تاريخ ثبت

محل اثر

1

محموعه تاريخي مزار جام

174

15/10/1310

داخل شهر

2

بناي تاريخي شاه قاسم انوار

1061

16/2/54

روستاي لنگر

3

بناي تاريخي رباط جام

2017

28/11/76

داخل شهر

4

بناي تاريخي خواجه عزيزاله

2116

28/6/77

داخل شهر

5

مسجد جامع مير غياث الدين

روستاي بزد

در بخش مركزي حدود2500 نفر بافنده فرش وجود دارد كه با بهره گيري از 2000 دار زميني و500 دار هوايي به فعاليت قاليبافي وجود دارد . نوع توليدات دارهاي زميني اغلب قاليچه جانماز وپشتي مي باشد . ميزان توليد دارهاي زميني سالانه بالغ بر 11000 متر مربع مي باشد . نوع توليد دارهاي هوايي (استاده) اغلب فرش 6 متري يا 12 متري باشد ميزان توليد سالانه دارهاي هوايي نيز حدود 5250 متر مربع برآورد مي شود . مواد اوليه مصرف شده سالانه بالغ بر يازده تن برآورد مي گردد ارزش افزوده توليد فرش در بخش مركزي يك ميليارد تخمين زده شده است . مشكلات عمده توليد فرش كمبود نقدينگي وركود بازار مي باشد . همچنين در بخش مركزي شهرستان تربت جام تعداد 200 بافنده گليم وجود دارد كه سالانه حدود 1200 مكتر مربع گليم مي بافند . ارزش افزوده گليم بافي به ازاي هر متر مربع به كيفيت ريز بافت يا درشت بافت بين 250000 تا850000 ريال متفاوت مي باشد

آموزش وپرورش (آمار مدارس سطح بخش به تفكيك ابتدايي ، راهنمايي ، دبيرستان .مشترك آمار دانش آموزان ومعلمين )

آمار كل (آموزشگاه /كلاس/دانش آموز/پرسنل ) بخش مركزي

رديف

مقطع

تعداد كل آموزشگاه

تعداد كل كلاسها

تعداد كل دانش آموز

تعداد كل پرسنل

1

ابتدايي

58

241

4675

195

2

راهنمايي

31

115

2325

78

3

متوسطه

9

27

547

18

جمع كل

98

383

7547

291

نهضت سواد آموزي ( تعداد كلاسها دانش آموزان آموزشياران )

رديف

عنوان

تعداد كلاس (گروه)

تعداد سواد آموزان (فراگير)

ميانگين

1

مقدماتي

66

890

48/13

2

تكميلي

66

858

13

3

پاياني

30

600

20

4

پنجم بزرگسال

14

294

21

5

گروه پيگير مرحله اول

6

78

13

6

گروه پيگير مرحله دوم

2

24

12

7

گروه پيگير مرحله سوم

2

24

12

8

خدمات مكاتبه اي

-

-

-

9

جمع كل

186

2728

88/14

امور اقتصادي وكشاورزي

بانك ها :كليه بانكها در شهر تربت جام فعاليت دارند ولي در روستاها فقط بانك صادرات در روستاي محمود آباد سفلي نمايندگي دارد صندوقهاي قرض الحسنه در روستاي محمود آباد سفلي صندوق حضرت ابوالفضل روستاي چشمه گل صندوق قرض الحسنه خاتم الانبياء روستاي بزد صندوق قرض الحسنه وافجر وروستاي رونج صندوق قرض الحسنه شهيد حسيني فعاليت دارند .

شركتهاي تعاوني توليد :

نام شركتهاي تعاوني توليد

تعداد سهامدارن

سرمايه اوليه

سرمايه فعلي

تعدد

چاه

سطح زير كشت به هكتار

وضعيت ساختمان اداري

وضعيت انبار

تعداد خودرو

تعداد پرسنل

شركت تعاوني جامرود

200

3220000

2577000

38

4280

80 متر مكعب

250 نيمه تمام

1

2

بررسي وضعيت موجود ومحصولات زراعي ودامي سطح زير كشت ميانگين آمار توليد هر محصول

آمار سطح زير كشت باغات بخش مركزي

نام بخش

نام دهستان

سطح زير كشت (هكتار)

متوسط سطح باغات (متر مربع )

مركزي

موسي آباد

100

7و 1562

مركزي

جامرود

194

1600

مركزي

ميانجام

1460

1430

جمع بخش مركزي

1754

9و 1532

درصد برخورداري بخش مركزي از آمار دام سبك وسنگين موجود در شهرستان

نام دهستان

تعداد دام سبك (گوسفند وبز)

تعداد دام سنگين (گاو وگوساله ) «راس»

تعداد گوسفند وبره

تعداد بز وبزغاله

جمع

شيري

تليسه

نر

جمع

ميانجام

29/14

95/12

24/27

17/47

13/43

13/38

42/44

موسي آباد

14/10

17/9

31/19

35/1

5/1

92/1

49/1

جامرود

75/11

80/11

53/23

4/11

62/14

36/16

22/13

جمع بخش مركزي

18/36

92/33

1/70

92/59

25/59

41/56

13/59

آمار توليدات دامي بخش مركزي:

نام دهستان

گوشت قرمز

گوشت سفيد

تخم مرغ

شير

عسل

پشم

ميانجام

63/960

704

580

21631

5/1

90

موسي آباد

4/496

-

20

619

125/0

64

جامرود

3/686

20

25

5226

875/2

75

جمع بخش مركزي

33/2141

724

625

27476

5/4

229

درصد برخورداري بخش از توليدات دامي شهرستان

نام دهستان

گوشت قرمز

گوشت سفيد

تخم مرغ

شير

عسل

پشم

ميانجام

38/17

66/58

67/66

18/47

61/11

26/14

موسي آباد

98/8

-

3/2

35/1

96/0

14/10

جامرود

42/12

67/1

87/2

4/11

2/22

88/11

جمع بخش مركزي

78/38

33/60

84/71

93/59

8/34

28/36

آمار دام بخش مركزي:

نام دهستان

تعداد دام سبك(گوسفند وبز )

تعداد دام سنگين (گاو وگوساله )

تعداد گوسفند وبره

تعداد بز وبزغاله

جمع

شيري

تليسه

نر

جمع

مركزي ميانجام

79830

10775

90605

3704

2045

937

6686

موسي آباد

56650

7625

64315

106

72

47

225

جامرود

65614

9810

75424

895

693

402

1990

جمع بخش مركزي

202094

28210

230344

4705

2810

1386

8901

آمار دام وطيور

نام دهستان

تعداد قطعه طيور

تعداد كل زنبور عسل

صنعتي در سال

تعداد بومي

ميانجام

586000

6000

120

موسي آباد

-

3000

10

جامرود

166600

3750

230

جمع بخش مركزي

602600

12750

360

سطوح زير كشت محصولات عمده زراعي بخش مركزي

نام دهستان

گندم آبي

جو آبي

پنبه

چغندر قند

جاليز

موسي آباد

540

210

70

200

450

جامرود

3488

1500

711

504

3670

ميانجام

7380

2661

1119

800

4340

جمع بخش مركزي

11408

4371

1900

1504

8460

سطوح زير كشت محصولات عمده زراعي بخش مركزي« هكتار»

نام دهستان

سيب زميني

گوجه فرنگي

محصولات علوفه اي

دانه هاي روغني

ساير محصولات

موسي آباد

0

5

10

5

20

جامرود

0

210

225

80

50

ميانجام

0

175

190

45

350

جمع بخش مركزي

0

390

425

130

420

آمار تعداد واحدهاي دامداري ومرغداري صنعتي بخش مركزي

مرغ تخمگذار

مرغ گوشتي

گاوشيري

پروار بندي گوساله

پروار بندي بره

نام دهستان

تاسيس

بهره برداري

تاسيس

بهره برداري

تاسيس

بهره برداري

تاسيس

بهره برداري

تاسيس

بهره برداري

3

1

12

16

19

32

11

7

17

12

ميانجام

-

-

-

-

2

-

1

-

-

1

موسي آباد

-

-

-

-

5

6

3

1

10

1

جامرود

3

1

12

16

26

38

15

8

27

14

جمع بخش مركزي

وضعيت شيلات وتوليدات گوشت سفيد ماهي بخش مركزي

دهستان

تعداد استخر ماهي دار شده

تعداد قطعه ماهي رها شده

تعداد آببند ماهيدار شده

تعداد قطعه ماهي رهاشده

جمع

ميزان توليد به تن

ميانجام

12

10000

-

-

10000

10

موسي آياد

-

-

1

13000

13000

13

جامرود

-

-

-

-

-

-

جمع بخش مركزي

12

10000

1

13000

23000

23

صنايع ومعادن سطح بخش : ندارد

ساير شركتهاي موجود در سح بخش

كارخانه هاي فعال وغير فعال :

« غير فعال»

رديف

نام واحد

تاريخ شروع

نوع محصول

ظرفيت (تن ) (جين)

اعتبار پروژه ميليون ريال

پيشرفت كار به درصد

زمان بهره برداري

علت تاخير در بهربرداري

1

لوله واتصالات پلي لتيلن

2/12/78

للوله پلاستيكي

1516

1000

54

نامشخص

كمبود اعتبار

2

روغن كشي

27/2/74

روغن خام

900

900

55

+

+

3

ادوات كشاورزي

25/2/76

انواع اوات

100

500

82

+

+

4

انواع پوشاك

15/6/76

پوشاك

80000

500

30

+

+

5

ادوات كشاورزي

31/5/77

انواع اوات

100

500

40

+

+

6

نابلون ونابلكس

24/7/79

نايل.ن

700

900

30

+

+

7

قطعات بتوني

16/9/78

بتون

3450

600

20

+

+

8

شن وماسه شسته

23/9/78

شن وماسه

80000

700

0

+

+

9

ظروف بكبار مصرف

9/10/78

ظروف

250

600

28

+

+

10

رشته آش

20/10/79

رشته

300

200

35

+

+

11

جوراب بافي

25/11/78

جوراب

15000

210

39

+

+

12

پوشاك كشباف

3/12/78

پوشاك

30000

460

53

+

+

13

كارخانه ميكرو المنت

7/7/77

كود كشاورزي

600

000/000/200

50

سه ماهه سوم 80

+

« فعال »

رديف

نام واحد توليد

محصولات

كيفيت فروش

ميران توليد ساليانه

تعداد كارگر

نوع مالكيت

محل كارخانه

زن

مرد

داخلي

صادراتي

1

كارخانه سبزينه

خوراك دام

+

10000تن

12

خصوصي

اراضي ياقوتين ك 6 جام به صالح آباد

2

فرآوردهالي لبني آفرين جام

لبنيات

+

1800تن

7

خصوصي

اراضي نوده ك 12 جام به مشهد

3

كارخانه مقواي جام

مقوا از ضايعات كشاورزي

+

خصوصي

اراضي ابراهيم آباد

4

آجر هوفمان

آجر

+

10000000غالب

25

خصوصي

اراضي حسن آباد پائين جام

5

شهد سازان

رب- آبميوه وكمپوت

+

500 تن

15

20

خصوصي

اراضي باغسنگان عليا

6

جام شاهد

رب

+

6000 تن

65

40

خصوصي

ك 7 جام به مشهد

7

ماكاروني جام

ماكاروني

+

1500تن

16

9

خصوصي

ك 7 جام مشهد

8

ماكاروني ارمغان جام

ماكاروني

+

1300 تن

11

7

خصوصي

ك 7 جام به مشهد

9

كارخانه آرد

آرد

+

36000 تن

1

15

خصوصي

ك 3 جام به تايباد

10

كارخانه جام چين خراسان

رب كمپوت

+

+

600 تن

خصوصي

ك 13 جام به مشهد

وضعيت تجهيزات عمومي :

آمار مكانيزاسيون بخش مركزي شهرستان تربت جام به تفكيك دهستان

نام دهستان

تراكتور سبك وسنگين

انواع كمباين

انواع دروگر

انواع سمپاش

اوات ودنباله بندها

تعداد تعميرگاه ثابت

موسي آباد

23

0

0

15

57

1

جامرود

258

27

0

26

1032

22

ميانجام

75

5

0

87

326

1

جمع بخش مركزي

356

32

0

228

1415

24

تاسيسات زير بنايي :

ساختمانها ومراكز دولتي ، خصوصي واداري : كليه ادارات بجز ادارات بازرگاني كار سپاه پاسداران داراي ساختمانهاي ملكي مي باشند .

راه روستايي : آسفالته شوسه خاكي

راه آسفالته 108 كيلومتر شوسه 86 كيلومتر و300 متر

خاكي 230 كيلومتر

برق ( وضعيت برق رساني روستاهاي تعداد مشتركين بست ها- فشار قوي و )

كليه روستاهاي بالغ بر 20 خانوار تامين برق شده اند . تعداد مشتركين در بخش مركزي 7505 ودر شهر تربت جام 20129 مورد يك دستگاه پست فشار قوي 20/132 كيلوولت در ابتداي جاده صالح آباد وجوددارد .

گاز :

رديف

نام روستا

تعداد مشتركين

1

قادر آباد

120

2

ياقوتين

384

3

حسن آباد مولوي

161

4

كاريز نو كلالي

103

5

رضاآباد

25

روستاهاي طرح توسعه : باغسنگان عليا وسفلي اسماعيل آباد گرجي رحيم آباد - جنگاه

مخابرات

( تعداد دفاتر مخابراتي روستاهاي داراي تلفن منازل كدها فيبر نوري و)

تعداد 54 روستا بنامهاي

رديف

نام روستا

بخش

شماره تلفن

1

اسماعيل آباد گرجي

مركزي

05292473300

2

المجوق

مركزي

05292583333

3

باغسنگان عليا

مركزي

05282227797

4

بوته گز

مركزي

09151280519

5

باغك

مركزي

09151280525

6

بشير آباد

مركزي

09151280514

7

بيدك

مركزي

05292483402

8

باغسنگان سفلي

مركزي

05282220688

9

پاجوب

مركزي

09151280509

10

پلورزه

مركزي

09151280530

11

تغز عليا

مركزي

09151280523

12

تغز سفلي

مركزي

09151280522

13

تلخك

مركزي

05292483405

14

جهان آباد كريمي

مركزي

09151280917

15

جنگاه

مركزي

05282231083

16

جباربيك

مركزي

05292483209

17

چشمه جوهر

مركزي

09151280513

18

چنگ آباد

مركزي

05292443301

19

چاه مزار عليا

مركزي

05292483410

20

چاه مزار سفلي

مركزي

05292483411

21

حاجي آباد بالا جام

مركزي

09151280562

22

حسن آباد مولوي

مركزي

05282226089

23

نواي

مركزي

05282230601

24

رحيم آباد

مركزي

05282225195

25

چاه رضايي

مركزي

05282224030

26

رضاآباد

مركزي

05282220677

27

يخك

مركزي

05292473303

28

درس آخوند

مركزي

05292483403

29

دوسنگ

مركزي

05282220096

30

سنگ آتش

مركزي

09151280524

31

سمرغاوه

مركزي

052822230504

32

شيخلو

مركزي

09151280539

33

شيخ آباد

مركزي

09151280510

34

فيروزكوه

مركزي

09151280532

35

قلعه سرخ موسي آباد

مركزي

05292483407

36

قلعه نو ميرزا جعفر

مركزي

05292473400

37

قادر آباد

مركزي

05282230544

38

كاريز دره

مركزي

05292483406

39

كشكك

مركزي

09151280521

40

كلاته غوري

مركزي

09151280516

41

كاريز نو كلالي

مركزي

05282220655

42

كمرچه موسي آباد

مركزي

052924834100

43

كلاته قاضي

مركزي

05292483404

44

گوي

مركزي

09151280507

45

گوربند

مركزي

09151280520

46

گنده خالو

مركزي

05282230602

47

مهمانشهر

مركزي

05292523433

48

مياسرا

مركزي

09151280508

49

معدآباد

مركزي

05282222091

50

يكه پسته

مركزي

05292483408

51

مركز موسي آباد

مركزي

05295483333

52

نيك پي

مركزي

05292523211

ضمنا روستاهاي المجوق شيخلو اسماعيل آباد گرجي جزء فيبر نوري هستند .

جايگاه هاي عرضه مواد سوختي :

تعداد جايگاهها: 3 باب

تعداد فروشندگيهاي سكودار :2 باب

تعداد فروشندگيهاي داخل اتاقك : 15 باب

تعداد تعاونيها : 25 باب

امور اجتماعي :

قوميتها وطوايف :

دهستان جامرود = طايفه هاي كريمدادي طاهري بلوچ پربز سرسبزي و

دهستان موسي آباد = طايفه هاي سلجوقي تيموري سرسبزي بلوچ قايني و

دهستان ميانجام = طايفه ها در اين دهستان داراي گوناگوني زيادي است كه شامل گنابادي فاضلي شاملو باطوري سيستاني عرب تركمن كبوداني ترك تاجيك موري و مي باشد .

مذهب (تشيع ، تسنن ) آمار مساجد سطح بخش اطلاعات هئيت هاي مذهبي و برگزاري نمازهاي جمعه

از جمعيت 42369 نفر بخش تعداد 16720 نفر اهل تشيع و 25649 نفر اهل تسنن هستند ( بدون احتساب شهر ) مساجد اهل تشيع 27 باب كه تعداد 16 باب جديد و11 باب قديمي مي باشد . اهل تسنن نيز داراي 33 باب مسجد جديد و18 باب مسجد قديمي ساز هستند . نماز جمعه اهل تشيع شهر در مصلاي نماز جمعه واهل تسنن در مزار شيخ احمد جامي برگزار مي شود . ضمنا در روستاهاي كلاته مروي يكه پسته موسي اباد و المجوق نماز جمعه اهل سنت برگزار مي شود .

امور ايثارگران (شهدا مفقودين آزادگان و )

تعداد شهداي بخش مركزي 72 شهيد

جانباز 69

آزاده 49

كميته امداد:

رديف

نام روستا

خانوار

جمعيت

رديف

نام روستا

خانوار

جمعيت

1

اسماعيل آبادگرجي

50

134

33

تغز سفلي

11

31

2

نوده

33

74

34

تغز عليا

14

44

3

پلورزه

21

34

35

كلاته اله رسان

2

6

4

شيخلو

17

46

36

فيروز كوه

40

89

5

باغسنگان عليا

32

66

37

گوربند

18

46

6

باغسنگان سفلي

4

7

38

كشكك

15

42

7

جنگاه

12

53

39

چشمه گل

64

152

8

رحيم آباد

17

58

40

باغك

13

32

9

رضاآباد

6

9

41

كاريز نو عليا

6

9

10

پاجوب

29

71

42

برنقري

1

1

11

گوي

26

54

43

سنگ آتش

9

24

12

شيخ آباد

6

10

44

بوته گز

5

13